CCF - EDI - elektronická výmena obchodných dokumentov

Prejsť na obsah


CLEARINGOVÉ CENTRUM CCF

CCF ako veľmi lacná forma outsourcingu je vašou bránou do sveta EDI . CCF prevádzkuje spoločnosť TELEDIN a IPN data, obchodno-servisné stredisko pre SR vám služby CCF umožní využívať aj na Slovensku.


Služby CCF boli vyvinuté najmä pre oblasť autopriemyslu a retailu. Zabezpečujú konektivitu do sietí GXS, EasyLink, Tradanet, Covisint, Telefónica, ENX, SPT400, BT EDI*Net, Inovis/OCS, EDIServ, Sterling, BT Infonet, INDRA/Azertia, EDITEL, e-integration, čo znamená prístup do väčšiny významných sietí vo svete.

 

CCF ponúka transakčné, konverzné a databázové služby. Umožňuje priame napojenie do vnútropodnikových informačných systémov. Podporuje:

 
  • Prenos správ – podpora medzinárodných a národných štandardov – ODETTE, ANSIX12, TRADACOM, EDIFACT, EANCOM (GS1), VDA, XML (ebxml, atd.)
  • Proprietárne štandardy – národné subsety, sw subsety – IDoc, Transflow, atd.
  • Prístupové služby – virtuálna edi schránka, VPN – aktívna VAN služba
  • Komunikačné protokoly – HTTP/HTTPS, SSH, SFTP, FTP, OpenSSH, INET protokoly
  • EDI protokoly – P1(PEDI), OFTP, OFTP2, AS2, ebMS
  • Operácie nad správami – konverzia, zabezpečenie správ (elektronický podpis, šifrovánie, autorizácia/verifikácia), FORK atď.
 
 

SLUŽBY CCF


Virtuálna schránka - virtuálny priestor pre klientov CCF umožňujúci prístup ku všetkým službám.


AlertCCF - služba umožňujúca upozorniť na klientom definovaný stav. Alerty je možné smerovať na SMS alebo email.

MobilCCF - služba umožňujúca príjem správy formou SMS, jej overenie, konverziu a odoslanie správy.

EmailCCF - komunikácia medzi klientom a CCF. CCF umožňuje správy posielať na emailové adresy. Naviac umožňuje emailovú adresu použiť ako cieľ notifikácie alebo alertu.

VANCCF - služba operátora siete s pridanou hodnotou. Služba VANCCF poskytuje všetky služby VAN operátorov - preposielanie správy do schránky príjemcu na CCF, preposlanie do sietí ostatných českých a medzinárodných VAN operátorov. K VANCCF je možné sa pripojiť vytáčanou linkou, ISDN, FTP, FTPs, HTTP, HTTPs, OFTP/OFTP2, X.400, eXite.

KonvertCCF - konverzia správ medzi rôznymi formátmi (EDIFACT, XML, IDoc, SMS, WAP, inhouse apod.). Klient nepotrebuje vlastný konvertor a túto službu si prenajíma v CCF. Vzniká tým úspora investícií. Vďaka tejto službe je možné komunikovať s viacerými partnermi, ktorí majú rôzne komunikačné systémy, pričom vy prijímate a posielate správy vždy v rovnakom formáte.

CACCF - služby poskytovateľa certifikačných služieb (certifikačnej autority) a bezpečnosti. V rámci služieb CACCF sa rozširujú služby nad správami o šifrovanie a certifikáciu správ. Potvrdzuje sa ich pravosť a ich nezmenený obsah. Služba CACCF umožňuje použiť buď oficiálne elektronické kľúče alebo prideľuje interné kľúče pre využitie pre dvoch konkrétnych komunikačných partnerov.

ForkCCF - táto služba umožňuje poslať jednu konkrétnu správu viacerým príjemcom. Pre každého príjemcu môžu byť zadefinované iné pravidlá.

Aké výhody prináša služba CCF?

Všetky výhody elektronickej komercie
Ku komunikácii využíva Internet, nad ktorým je ale dohľad, komunikácia je šifrovaná a v potrebných prípadoch elektronicky podpísaná. Využíva outsourcing (prenájom konkrétnej služby) a ASP (prenájom viacužívateľskej aplikácie). Povyšuje bežnú VAN sieť na skutočnú sieť s pridanou hodnotou, ktorá dokáže bezpečne spracovávať prenášané dáta podľa definovaných pravidiel.

Výhody pre IT
K dispozícii je fungujúca služba, pri ktorej odpadá implementácia, náročnosť na technické zariadenie, potreba týmu odborníkov. Využíva sa len služba a odpadá tak starosť o bežiaci systém. CCF je natoľko pružným systémom, že je možné ho prispôsobovať prianiam zákazníka. CCF využíva niekoľko komunikačných rozhraní od SMS, cez WAP, Web až po integráciu do SAPu.

Výhody pre obchod
Obchodné a nákupné oddelenia získavajú nástroj pre zefektívnenie svojej činnosti. Skvalitňuje, spresňuje a zrýchľuje ich administratívnu činnosť. Služby CCF ponúkajú aj podklady pre sledovanie obratu tovaru, informácie pre CRM systémy a tiež podklady pre riadenie výroby a zásob na skladoch. Urýchľujú informovanosť obchodných partnerov o inováciách a zmenách v sortimente.

Finančné výhody
Väčšina služieb v rámci CCF je ponúkaná ako outsourcing alebo ASP. Tým odpadajú investičné náklady na obstaranie hardware a software, ako aj na odborný personál. Prevádzka je len nákladovou položkou a je rozložená v čase podľa konkrétnej miery využívania systému a jeho služieb. Koncepcia outsourcingu a ASP prináša úspory nielen zo zavádzania elektronickej komercie, ale aj vďaka spôsobu využitia týchto služieb.


Návrat na obsah